Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

Licitatie Comuna Priboieni 08-04-2020 – depozit materiale de construcții

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni,sat Priboieni, nr. 47, judeţul Argeș, telefon 0248/656001, fax 0248/656004, email primariacomuneipriboieni@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren situat in comuna Priboieni, sat Priboieni, județul Argeș, aparținând domeniului public al comunei Priboieni, cu destinația depozit materiale de construcții,avand 150 mp,număr CF 80066,număr cadastral 80066 .

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documențația de atribuire se poate procura prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Comunei Priboieni,sat Priboieni, nr.47,județul Argeș, compartiment secretar general.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Secretar general, Primăria Comunei Priboieni,sat Priboieni, nr.47,județul Argeș, telefon 0248/656001

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 lei, se achită la casieria unității sau în contul RO39TREZ0515006XXX000365, Trezoreria Topoloveni

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/04/2020, ora 14,00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08/04/2020, ora 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, Sat Priboieni, nr.47, Județul Argeș

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar, în două plicuri sigilate,unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 09/04/2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Priboieni, comuna Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș, sală ședință

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11/03/2020

Sari la conținut