Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

Author: admin

Oferta vanzare teren agricol extravilan oferta nr.5 din 10.05.2024

Oferta vanzare teren agricol extravilan oferta nr.5 din 10.05.2024

In vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege si aducerii la cunostinta preemptorilor a ofertei de vanzare nr. 5 din data de 09.05.2024, depusa de Stancu Cornelius si Sechel Christina al terenului agricol situat in extravilanul localitatii Priboieni, judetul Arges, sat Albotele sa dispus afisarea pe pagina de internet a comunei.

Vezi document

Oferta vanzare teren extravilan, categoria de folosinta Livezi

Oferta vanzare teren extravilan, categoria de folosinta: Livezi, in suprafata de 0,0683 ha

In vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege si aducerii la cunostinta preemptorilor a ofertei de vanzare nr. 4 din data de 10.04.2024, depusa de Ticuleasa Constantin, in calitate de vanzator, al terenului agricol, situat in extravilanul localitatii Priboieni, judetul Arges, sat. Albotele, T.3, s-a constatat afisarea ofertei de vanzare pe pagina de internet a comunei.

Vizualizeaza oferta

Anunt licitatie publica teren partial intravilan cu constructii

Vanzare prin licitatie publica, teren partial intravilan cu constructii

In ziua de 06.03.2024, orele 11:00 va alea loc la sediu Biroul Executorului Judecatoresc Emilia Mateescu situat in mun. Pitesti, str. Dumbravei, nr. 47, jud. Arges vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in sat. Albotele, Aleea Iordachestilor, nr. 25 , Comuna Priboieni, Judetul Arges inregistrat in C.F. nr. 81296 a  localitatii Priboieni si nr. cadastral 81296.

Vizualizeaza document

Anunț concurs anganjare Buldoexcavator

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Priboieni, cu sediul în comuna Priboieni Sat Priboieni, nr 47, Judeţul Argeş, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru, de 8 h pe zi, 40 h pe săptămână, a următorului post de natură contractuală:

  • 1 post de sofer buldoexcavator– Compartiment Administrativ din cadrul Primăriei comunei Priboieni

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menţionat persoana
care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România. Prin excepţie pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și capacitate deplină de exercițiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate, de experiență şi, după
caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

i) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea cerințelor menționate mai sus.

Condiţii specifice obligatorii de selecţie a candidaţilor:

• Studii gimnaziale
• Vechime in munca minim 8 ani;
• Permis de conducere categoriile B, C,E
• Certificat de calificare: Masinist la masini pentru terasamente si mecanic auto.

Concursul constă în trei etape succesive:

• selecţia dosarelor;
• proba scrisă;
• interviul.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Priboieni, după cum urmează:

  • Proba scrisă – 26.02.2024 ora 09.30
  • Interviu – 27.02.2024 –ora 10.00.

Data publicării şi afişării anunţului : 01.02.2024.

Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse la secretarul comisiei de concurs, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii si afisarii anuntului, respectiv de la 01.02.2024 , pana la data de 11.02.2024, ora 14:00, la Primăria comunei Priboieni

Bibliografie:

• OUG 57/2019-privind Codul Administrativ, partea a VI-a , Titlul III personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
• Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare
• HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002
• Ordonanța guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările si completările ulterioare.

Termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor și rezultatele finale ale concursului.

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare iar rezultatul selecţiei și va fi afișat la sediul Primăriei comunei Priboieni precum şi pe pagina de internet www.priboieni.ro, în termen de o zi lucrătoare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul Primăriei comunei Priboieni şi pe pagina de internet www.priboieni.ro după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul secretar general, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis“ sau „respins“.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs pus la dispoziție la sediul instituției;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta însoţite de documentele originale, iar ele se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Priboieni sau la telefon 0248 656001 / 0728931343, fax: 0248 656004, email: primariacomuneipriboieni@yahoo.com, între orele 8.00-16.00 (secretar comisie
concurs Micu Laura ).

Gaze naturale în comuna Priboieni

Moş Nicolae aduce cel mai frumos cadou locuitorilor din comuna Priboieni.

A fost aprobat şi semnat, de către miniştrii Dezvoltării şi Energiei, ordinul prin care în comuna Priboieni și în satele aparținătoare va fi înființată o rețea inteligentă de distribuție gaze naturale.
”Înfiinţarea unei reţele inteligente de distribuţie gaze naturale în comuna noastră va aduce confort, eficiență și oportunități noi pentru toți locuitorii.
Scopul investiţiei este deservirea populaţiei, prin asigurarea alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranță, economice și prietenoase cu mediul înconjurător.
Este un proiect pentru care am luptat ani de zile şi, pe lângă confortul din locuinţe, această investiţie va contribui şi la dezvoltarea economică a localităţii noastre”, anunţă primarul Sorin Lupu.

Informare privind interzicerea arderii sau incendierii deșeurilor în spații neautorizate 6120/28.11.2023

In urma controlului efectuat in data de 23.11.2023 de catre reprezentantii GNM Comisariatul Judetean Argeș in localitatea Priboieni , satul Paraschivești , urmare a sesizarii inregistrata la GNM CJ Arges cu nr. 453S/ 08.11.2023 , precum si a masurilor obligatorii mentionate in Nota de Constatare nr.1096 /23.11.2023 , inregistrata la Primăria Priboieni cu nr. 6053/23.11.2023 vă aducem la cunoștință măsurile dispuse de reprezentantii GNM CJ Argeș:

  • 1.Informarea tuturor locuitorilor comunei PRIBOIENI privind interzicerea arderii /incendierii deșeurilor de orice natură în spații neautorizate din punct de vedere al protecției mediului.
  • 2. UAT Priboieni va lua toate masurile necesare pentru a asigura supravegherea zonelor vulnerabile , de a identifica persoanele care săvârșesc astfel de fapte și de a lua toate măsurile legale in vederea evitării apariției de situații de incendieri ilegale de deșeuri.
Sari la conținut