Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

Licitatie Comuna Priboieni 08-04-2020

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, sat Priboieni, NR. 47, judeţul ARGES, telefon 0248/656001, fax 0248/656004, email florescu.laura25@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Pășune comunală,situată în comuna Priboieni,județul Argeș, aparținând domeniul public al Comunei Priboieni, cu destinația pășunat, având 86,95 mp, număr CF 80251, număr cadastral 80251. Închirierea se face conform art 333, art.335 din OUG nr.57/2019 si conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/10.03.2020

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate procura prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie de la sediul Primăriei Priboieni, compartiment secretar general, comuna Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretar general Comuna Priboieni, Primăria Comunei Priboieni, sat Priboieni, nr.47, județul Argeș,telefon 0248/656001

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Taxă de participare -20 lei Contravaloare caiet de sarcini- 20 lei Garanția de participare 36 lei /ha, se achită la casieria unității sau în contul RO39TREZ0515006XXX000365, Trezoreria Topoloveni

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 01/04/2020, ora 14,00

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 07/04/2020, ora 14,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, Sat Priboieni, nr.47, județul Argeș

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar,în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/04/2020, Ora 10,00, Primăria Comunei Priboieni, Județul Argeș, Sala de ședință

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeş, Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  11/03/2020

Sari la conținut