Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

ORGANIZARE CONCURS FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE -IN DATA DE 22.03.2018

In temeiul art.58 alin 2, lit b, din Legea nr. 188/1999 demarăm procedura de organizare a concursurilor pentru funcțiile publice de executie:

  • Referent, clasa III, grad debutant – funcționar public de execuție din cadrul compartimentului financiar contabil achiziții;
  • Consilier, clasa I, grad asistent – funcționar public de execuție din cadrul compartimentului fond funciar ;
  • Consilier, clasa I, grad asistent – funcționar public de execuție din cadrul compartimentului stare civilă ;

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI   PUBLICE :  REFERENT DEBUTANT

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

  1. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice.

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDITII SPECIFICE DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE   REFERENT  DEBUTANT –  clasa a III-a

  1. studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  2. cunostinte operare calculator;

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR   PUBLICE :  CONSILIER ASISTENT

– clasa I,compartiment fond funciar si compartiment stare civila

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

  1. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice.

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE   CONSILIER ASISTENT –   clasa  I compartiment fond funciar si compartiment stare civila;

  1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  2. Vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  3. Cunoștinte operare calculator;
Sari la conținut