Primaria Comunei Priboieni – Site oficial

old-Ştiri şi Comunicate

Dezbatere publica a bugetului pe anul – 2019 – Comuna Priboieni

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în Administraţia Publică, Primăria comunei Priboieni, organizează dezbateri cu cetăţenii pe marginea bugetului local pentru anul 2019.Cu această ocazie, vor avea loc întâlniri zonale cu cetăţenii, la care vor participa primarul Lupu Sorin, viceprimarul, consilieri locali, personalul de specialitate din cadrul Primăriei, dar şi directori ai instituţiilor subordonate.Propunerea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 2019, poate fi vizualizată şi studiată la adresa de web: www.priboieni.ro.Sugestiile şi propunerile celor interesaţi sunt aşteptate la Registratura Primăriei şi la adresa de e-mail primariacomuneipriboieni@yahoo.com, în perioada 8-15 aprilie 2019.

Program întâlniri zonale: aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 2019 – Sala de Consiliu a Primăriei Priboieni.

Detalii:

Descarca:

Buget 2019 Priboieni Proiect

[pdf-embedder url=”https://www.priboieni.ro/wp-content/uploads/2019/04/PROIECT-BUGET-2019.pdf” title=”PROIECT BUGET 2019″]

 

Primaria Comunei Priboieni organizeaza concurs de promovare in grad

ANUNT

Primaria Comunei Priboieni organizeaza concurs de promovare in gradul profesional imediat superioar al urmatoarelor functii publice de executie in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Priboieni :

Consilier asistent in cadrul compartimentului financiar contabil achizitii
Cosilier asistent in cadrul compartimentului urbanism
Cosilier asistent in cadrul compartimentului asistenta sociala

Concursul se organizeaza in conformitate cu preverile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare si  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

– în data de 08.05.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Priboieni -proba scrisă;

– 01 aprilie – 22 aprilie  2019 la sediul Primăriei Priboieni – termenul de depunere al dosarelor, iar în termen de 5 zile lucrătoare se va efectua selecţia dosarelor ( 23 aprilie – 3 mai 2019) ;

– 13.05.2019, ora 10,00 la sediul Primăriei Priboieni -proba interviu ;

 Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. c) formularul de înscriere;

 

ORGANIZARE CONCURS FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE -IN DATA DE 22.03.2018

In temeiul art.58 alin 2, lit b, din Legea nr. 188/1999 demarăm procedura de organizare a concursurilor pentru funcțiile publice de executie:

 • Referent, clasa III, grad debutant – funcționar public de execuție din cadrul compartimentului financiar contabil achiziții;
 • Consilier, clasa I, grad asistent – funcționar public de execuție din cadrul compartimentului fond funciar ;
 • Consilier, clasa I, grad asistent – funcționar public de execuție din cadrul compartimentului stare civilă ;

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI   PUBLICE :  REFERENT DEBUTANT

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

 1. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice.

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDITII SPECIFICE DE OCUPARE A FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE   REFERENT  DEBUTANT –  clasa a III-a

 1. studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 2. cunostinte operare calculator;

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR   PUBLICE :  CONSILIER ASISTENT

– clasa I,compartiment fond funciar si compartiment stare civila

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

 1. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice.

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE   CONSILIER ASISTENT –   clasa  I compartiment fond funciar si compartiment stare civila;

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. Vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 3. Cunoștinte operare calculator;

ANUNT – Primăria Comunei Priboieni, judetul Arges organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de executie

Primăria Comunei Priboieni, judetul Arges organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea funcțiilor publice de executie :

referent debutant  – clasa III  studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat in cadrul compartimentului financiar contabil achizitii ;


Descarca bibliografie


consilier asistent – clasa I studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  in cadrul compartimentului fond funciar ;


Descarca bibliografie


consilier asistent – clasa I studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in cadrul compartimentului stare civila


Descarca bibliografie


Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Priboieni în data de 22.03.2018, ora 10.00 proba scrisa , iar proba interviu  va fi stabilita  ulterior de presedintele comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere vor fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III –a la sediul Primăriei Comunei Priboieni ;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Concursul constă în trei etape:

 1. selectarea dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviul

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare;

Condițiile de participare si bibliografia se afișează la sediul si pe site-ul Primăriei Comunei Priboieni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Priboieni  la numărul de telefon 0248/656001 – persoană de contact – Florescu Laura.

BIBLIOGRAFIE –

ORGANIZARE CONCURS FUNCȚII PUBLICE DE EXECUTIE -IN DATA DE 22.03.2018

Sari la conținut